1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Red Diamond ICT B.V. diensten en producten, zoals onder meer omschreven in 1.6, verstrekt ten behoeve van de opdrachtgever.
1.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven en tenzij de aanbieding of offerte vóór de aanvaarding wordt herroepen.
1.3 De Overeenkomst tussen Red Diamond ICT B.V. en de opdrachtgever wordt gevormd door de opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten (verder "Overeenkomst") en in de plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie.
1.4 Het uitbrengen van een offerte en de aanvaarding van de opdracht geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle relevante en essentiële aan hem bekende informatie heeft verstrekt. Mocht na de aanvang van de Overeenkomst nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan de opdrachtgever ter kennis komen dan zal de opdrachtgever deze onverwijld aan Red Diamond ICT B.V. verstrekken en voorts zal opdrachtgever alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde medewerking verlenen. Red Diamond ICT B.V. zal bij de door haar te verrichten leveranties en uit te voeren werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6 In de Overeenkomst worden de volgende definities met een beginhoofdletter
gehanteerd:
a. Software: de door Red Diamond ICT B.V. geleverde computerprogrammatuur als aangeduid in deze Overeenkomst, alsmede nieuwe Releases en Versies van de computerprogrammatuur.
b. Maatwerk: door Red Diamond ICT B.V. vervaardigde Maatwerkprogrammatuur en/of Maatwerkaanpassingen op de computerprogrammatuur.
c. Release: een gewijzigde Versie van de computerprogrammatuur waarin eventuele
fouten zijn hersteld en/of waarvan de werking is verbeterd.
d. Versie: een gewijzigde en/of verbeterde Versie van de computerprogrammatuur waardoor de functionaliteit daarvan wordt vergroot.
e. Internet-dienst(en): de door of via Red Diamond ICT B.V. aan opdrachtgever geleverde dienst(en) waarbij ofwel informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en elektronische berichten kunnen worden uitgewisseld met behulp van door of via Red Diamond ICT B.V. geleverde computerprogrammatuur dan wel waarmee de elektronische raadpleging en berichtenuitwisseling bij opdrachtgever ondersteund en/of verbeterd wordt.
f. Informatiseringsadvies: andere dan de onder e) genoemde diensten gericht op de automatisering en informatisering bij de opdrachtgever.
g. Documentatie: alle handleidingen, beschrijvingen, cursusmaterialen, modellen, methodieken en overige geleverde zaken die door of via Red Diamond ICT B.V. worden meegeleverd met de door of via Red Diamond ICT B.V. te leveren producten en diensten.

2. Levering Software en installatie
2.1 Alle door Red Diamond ICT B.V. aangegeven (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Red Diamond ICT B.V. is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Red Diamond ICT B.V. niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Red Diamond ICT B.V.. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
2.2 Tenzij anders overeengekomen draagt Red Diamond ICT B.V. zorg voor aflevering van de in de Overeenkomst genoemde Software en is opdrachtgever verantwoordelijk voor de installatie op de daarvoor bestemde Apparatuur en voor de implementatie van de Software.

3. Acceptatie
3.1 Onverwijld nadat Red Diamond ICT B.V. zaken of Software aan opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, zal opdrachtgever deze inspecteren. In het geval is overeengekomen dat Red Diamond ICT B.V. geleverde Software zal installeren en/of implementeren zal opdrachtgever de Software onverwijld na installatie of implementatie inspecteren.
3.2 Eventuele gebreken of fouten in de geleverde zaken of Software zullen door
opdrachtgever binnen 8 dagen na aflevering (of in het geval Red Diamond ICT B.V. voor installatie c.q. implementatie heeft zorg gedragen binnen 8 dagen na de installatie) schriftelijk aan Red Diamond ICT B.V. worden gemeld. Van een gebrek of fout in geleverde zaken of Software is alleen sprake indien deze ten overstaan van Red Diamond ICT B.V. kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat deze zaken of Software niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.
3.3 Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen gebrek of fout gemeld dan geldt het geleverde als geaccepteerd door opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in art. 7 (garantie).

4. Intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten
4.1 Alle intellectuele vermogensrechten waaronder mede begrepen de auteursrechten, ter zake van alle door Red Diamond ICT B.V. vervaardigde c.q. geleverde Software en Maatwerk, Toepassingen, Documentatie en overige door Red Diamond ICT B.V. geleverde zaken berusten bij Red Diamond ICT B.V., diens licentiegevers of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel vermogensrecht of auteursrecht aan opdrachtgever overgedragen.
4.2 In het geval Red Diamond ICT B.V. Software aan opdrachtgever ter beschikking stelt, wordt hiervoor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onder toepasselijkheid van de in de Overeenkomst beschreven condities, uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van opdrachtgever verleend voor de objectcodes van die Software. Het gebruiksrecht geldt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 (ontbinding) voor onbepaalde tijd, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld. In het geval (gebruikers)documentatie, ontwerpen of andere zaken worden mee geleverd, geldt daarvoor met betrekking tot gebruiksrechten hetzelfde als in deze voorwaarden is bepaald.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt voor het gebruik van de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde Software voorts het volgende:
a) opdrachtgever zal de Software uitsluitend ten behoeve van zichzelf in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebruiken en zal de Software of kopieën daarvan op geen enkele wijze aan derden verstrekken, verhuren, uitlenen of op enige wijze ter inzage geven of de Software verzenden via een netwerk met toepassing van informatietechnologie, dan wel op enige wijze aan derden de gelegenheid tot overtreding van de in de Overeenkomst genoemde (gebruiksrecht) voorwaarden geven;
b) opdrachtgever zal de Software uitsluitend overeenkomstig de in de Documentatie en de Overeenkomst beschreven doeleinden en instructies gebruiken;
c) opdrachtgever zal op geen enkele wijze kopieën van de Software vervaardigen, zulks met uitzondering van kopieën voor back-up doeleinden voor zover dit noodzakelijk is;
d) opdrachtgever zal op geen enkele wijze wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen in de Software (doen) aanbrengen;
e) opdrachtgever zal op geen enkele wijze enige aanduiding van auteurs- of eigendomsrecht wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken;
f) indien in de Overeenkomst is vermeld dat de Software bestemd is om te functioneren op specifieke Apparatuur of locatie dan is het gebruiksrecht beperkt tot gebruik op die Apparatuur en/of locatie. Gedurende een eventuele storing in die Apparatuur is opdrachtgever gerechtigd de Software op andere Apparatuur te gebruiken, mits Red Diamond ICT B.V. onverwijld in kennis is gesteld en slechts gedurende die storing.
g) tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld, is opdrachtgever niet gerechtigd de Software door meer dan één gebruiker gelijktijdig te gebruiken.

5. Vervaardiging Maatwerk en Toepassingen
5.1 Indien Red Diamond ICT B.V. voor opdrachtgever Maatwerk of Toepassingen vervaardigt, zal Red Diamond ICT B.V. deze werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken informatie. opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
5.2 Tenzij in de opdrachtbevestiging of licentie-overeenkomst anders is aangegeven geschiedt de vervaardiging van Maatwerk of Toepassingen in verschillende fasen te weten:
a) schriftelijke inventarisatie door partijen van de te realiseren functionaliteiten en eigenschappen van het Maatwerk c.q. de Toepassingen en - indien noodzakelijk ? de vervaardiging door Red Diamond ICT B.V. van het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het Maatwerk;
b) vervaardiging door of namens Red Diamond ICT B.V. van het Maatwerk c.q. de Toepassingen conform de schriftelijk vastgelegde specificaties c.q. functioneel ontwerp;
c) indien en voor zover dit is overeengekomen, de installatie en implementatie van het Maatwerk of de Toepassingen door Red Diamond ICT B.V. Iedere fase wordt afgesloten met een accordering door opdrachtgever van de tot dan toe verrichtte diensten of het vervaardigde Maatwerk of de Toepassingen. Red Diamond ICT B.V. is gerechtigd de uitvoering van de volgende fase(n) op te schorten zolang de opdrachtgever de daaraan voorafgaande fase(n) niet heeft geaccordeerd.
5.3 De in lid 2 sub a bedoelde inventarisatie en het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het Maatwerk zullen na accordering door opdrachtgever deel uitmaken van de Overeenkomst. Indien opdrachtgever een wijziging c.q. uitbreiding van de hierin beschreven functionaliteiten of anderszins een wijziging van de specificaties wenst, wordt dit beschouwd als meerwerk en zullen partijen deze wijziging c.q. uitbreiding vastleggen in een nieuwe inventarisatie of functioneel ontwerp, dat alsdan deel uit zal maken van de Overeenkomst, terwijl het oorspronkelijke functioneel ontwerp voor zover gewijzigd, wordt geacht te zijn vervallen.
5.4 Terzake van Maatwerk is het gestelde in artikel 4 (intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten) gelijkelijk van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever niet de beschikking over de broncodes en/of ontwikkeldocumentatie.

6. Onderhoud en ondersteuning Software
6.1 Bepalingen terzake uitvoering van onderhoud en ondersteuning zijn uitsluitend van toepassing indien partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen. Het onderhoud gaat in op het moment van aflevering van de Software en loopt door tot het einde van het betreffende kalenderjaar. De onderhoudsbepalingen gelden daarna voor een periode van één kalenderjaar en worden steeds jaarlijks automatisch verlengd tenzij één der partijen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de betreffende onderhoudsperiode schriftelijk opzegt.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft het onderhoud uitsluitend betrekking op de door Red Diamond ICT B.V. geleverde Software van de laatste Versie of Release. Indien is overeengekomen dat Red Diamond ICT B.V. onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Maatwerk of Toepassingen uitvoert, is het gestelde in dit artikel gelijkelijk van toepassing.
6.3 In het kader van de onderhoudswerkzaamheden zal Red Diamond ICT B.V. naar beste kunnen:
a) opdrachtgever informeren omtrent de beschikbaarheid van door Red Diamond ICT B.V. ontwikkelde uitbreidingen en verbeteringen van de Software in de vorm van nieuwe Versies en Releases;
b) aan opdrachtgever nieuwe Releases van de Software verstrekken zodra deze beschikbaar zijn. opdrachtgever zal deze nieuwe Releases na ontvangst installeren;
c) op verzoek van de vaste contactpersoon van opdrachtgever als genoemd in de Overeenkomst aan deze telefonische ondersteuning verstrekken bij het gebruik van de Software;

d) door opdrachtgever geconstateerde en door Red Diamond ICT B.V. erkende gebreken of fouten in de geleverde Software en Documentatie trachten op te sporen en te herstellen in een volgende Versie of Release;
6.4 Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 3 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:
a) het niet correct functioneren van de Software als gevolg van onvolkomenheden in Apparatuur, of (systeem)programmatuur waarop of in samenhang waarmee de Software wordt gebruikt;
b) het niet correct functioneren van de Software indien deze in samenhang met niet door Red Diamond ICT B.V. geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;
c) gebruik van de Software in strijd met de bijbehorende Documentatie of instructies van Red Diamond ICT B.V. of als gevolg van onzorgvuldig databeheer.
6.5 Indien mogelijk kunnen na schriftelijke overeenstemming andere onderhoudswerkzaamheden door Red Diamond ICT B.V. worden uitgevoerd op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan geldende tarieven.
6.6 Voor nieuwe aan opdrachtgever ter beschikking gestelde Versies en Releases van de Software gelden de overeengekomen (gebruiksrecht)bepalingen gelijkelijk.

7. Garantie
7.1 De garantieverplichtingen van Red Diamond ICT B.V. zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.
7.2 Op de door Red Diamond ICT B.V. geleverde Software en andere zaken geldt een garantietermijn van 30 dagen, ingaande na het ter beschikking stellen hiervan. Red Diamond ICT B.V.?s aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het nemen van de redelijkerwijs mogelijke maatregelen tot het naar beste vermogen opsporen en herstellen van tekortkomingen ten aanzien van de schriftelijk overeengekomen funktie-specificaties, mits deze door opdrachtgever binnen voornoemde termijn schriftelijk zijn gemeld aan Red Diamond ICT B.V.. Als tekortkomingen zullen slechts wezenlijke door opdrachtgever aan te tonen afwijkingen van de funktie-specificaties worden aangemerkt. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
7.3 Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat Software en/of Maatwerk zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd.
7.4 Door Red Diamond ICT B.V. worden geen garanties gegeven op zaken die via Red Diamond ICT B.V. zijn geleverd doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door Red Diamond ICT B.V. verstrekte adviezen, verleende diensten en op databestanden.
7.5 In het geval opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Red Diamond ICT B.V., eigenhandig wijzigingen in de door Red Diamond ICT B.V. geleverde Software aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Voorts is Red Diamond ICT B.V. dan gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden of enig recht op schadevergoeding bestaat.

8. Wijziging van de Overeenkomst, c.q. meerwerk
8.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium, de kostenvergoedingen of de hoogte van de gebruiksrechtvergoeding beïnvloedt, zal Red Diamond ICT B.V. dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
8.2 Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van opdrachtgever door Red Diamond ICT B.V. extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

9. Prijzen en tarieven
9.1 opdrachtgever is voor het verkrijgen van een gebruiksrecht op de Software de gebruiksrechtvergoeding verschuldigd als genoemd in de Overeenkomst. Indien is overeengekomen dat Red Diamond ICT B.V. het in artikel 6 beschreven onderhoud uitvoert, is opdrachtgever een onderhoudsvergoeding verschuldigd als genoemd in de Overeenkomst. Indien in een nieuwe Versie nieuwe functionaliteiten zijn verwerkt, kan Red Diamond ICT B.V. een alsdan te bepalen aanvullende gebruiksrechtvergoeding in rekening brengen.
9.2 Voor alle overige door Red Diamond ICT B.V. ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, waaronder mede begrepen de vervaardiging van Maatwerk en het verrichten van installatie en implementatiewerkzaamheden is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd te berekenen op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen of vermeld, kunnen deze afzonderlijk worden berekend.
9.4 Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Red Diamond ICT B.V. noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen of de onderhoudsvergoeding, zal kunnen worden doorberekend. In het honorarium en vergoedingen zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

10. Internetdiensten
10.1 Red Diamond ICT B.V. is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen, in stand houden en functioneren van de telecommunicatiestructuur en de bijbehorende randapparatuur van anderen dan zijzelf.
10.2 Ingeval Toepassingen worden geïnstalleerd op hardware c.q. een server in eigendom van Red Diamond ICT B.V. zal Red Diamond ICT B.V. naar beste vermogen zorgdragen voor een ongestoorde elektronische bereikbaarheid van de geïnstalleerde toepassingen en het handhaven van een ongestoorde verbinding naar het Internet.
10.3 Red Diamond ICT B.V. is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aan een breder publiek, gepresenteerde inhoud van de Toepassingen. In het geval van een installatie van een Toepassing op hardware c.q. een server in eigendom van Red Diamond ICT B.V. behoudt zij zich echter het recht voor om de toegang tot de Toepassing van de opdrachtgever te blokkeren indien:
a. de Toepassing een storing c.q. een vertraging in het systeem veroorzaakt;
b. Informatie die met behulp van de Toepassing wordt verspreid in strijd is met richtlijnen van de Reklame Code Commissie;
c. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de Internetdienst;
d. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is of zou kunnen zijn met internationale of nationale wet- en regelgeving;
e. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, met de goede zeden of de zgn. Nettiquette, danwel zich schuldig maakt aan het verspreiden van informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
f. de continuiteit of de beschikbaarheid van de hardware c.q. de server in eigendom van Red Diamond ICT B.V. of Red Diamond ICT B.V. direct of indirect in gevaar komt door de aansluiting van de opdrachtgever;
g. de opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de Software op de hardware c.q. de server in eigendom van Red Diamond ICT B.V. dan wel de Software die beschikbaar is op Internet waarop intellectuele eigendomsrechten rusten.
10.4 Indien Red Diamond ICT B.V. Internetdiensten op afstand verricht met behulp van elektronische verbindingen is zij niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ongestoorde gebruik en de continue beschikbaarheid van een dergelijke verbinding. Voor de dienstverlening op afstand zal Red Diamond ICT B.V. steeds gebruik pogen te maken van de modernste data-, spraak-en beeld-communicatiemogelijkheden.
10.5 Red Diamond ICT B.V. kan geen garanties afgeven met betrekking tot aanvragen voor domeinnamen op Internet. opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik (ook door eventuele derden) van de toegekende domeinnaam, gebruikersnaam en wachtwoorden.
10.6 Internetdiensten in de vorm van opleidingen, cursussen, seminars, workshops worden door Red Diamond ICT B.V. naar beste weten opgezet en zoveel mogelijk naar de laatste stand der techniek verzorgd. Red Diamond ICT B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor opleidingen, cursussen, seminars en workshops die niet continue de meest recente technische en inhoudelijke inzichten bevatten.

11. Informatiseringsadvies
11.1 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het informatiseringsadvies heeft verstrekt. Red Diamond ICT B.V. zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
11.2 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Red Diamond ICT B.V. dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

12. Betalingsvoorwaarden
12.1 opdrachtgever zal alle door haar verschuldigde vergoedingen binnen 30 dagen na de factuurdatum voldoen. opdrachtgever zal alle onderhoudsvergoedingen jaarlijks vooruit op factuur van Red Diamond ICT B.V. voldoen. Alle overige werkzaamheden zullen maandelijks achteraf door Red Diamond ICT B.V. worden gefactureerd.
12.2 Alle door opdrachtgever verschuldigde bedragen en kosten luiden in Nederlandse guldens en/of Euro's en zullen worden vermeerderd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Alle door opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen door opdrachtgever, zonder opschorting of verrekening worden voldaan door overschrijving op de door Red Diamond ICT B.V. aangegeven rekening. Na deze vervaldag is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
12.3 Schiet de opdrachtgever te kort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
12.4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur of de Overeenkomst).

13. Beëindiging c.q. ontbinding van de opdracht
13.1 Partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de Overeenkomst en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Red Diamond ICT B.V. mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als ten gevolge van niet aan haar toerekenbare factoren, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
13.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Red Diamond ICT B.V. recht op compensatie vanwege ontstaan bezettingsverlies. Bij bepaling van de omvang van het bezettingsverlies wordt het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag per jaar als uitgangspunt gehanteerd.
13.3 Red Diamond ICT B.V. behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, geleverde Software of Maatwerk. In geval van voortijdige beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zullen eventuele vooruit betaalde bedragen of onderhoudsvergoedingen niet worden gerestitueerd en vervalt ieder recht op gebruik van de Software en Maatwerk. De opdrachtgever is in geval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst verplicht alle in haar bezit zijnde exemplaren van de Software en Maatwerk aan Red Diamond ICT B.V. te retourneren dan wel te vernietigen en ten genoegen van Red Diamond ICT B.V. hiervan bewijs te leveren.
13.4 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

14. Vertrouwelijkheid
14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de andere partij jegens derden. Partijen zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij.
14.2 De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Red Diamond ICT B.V. alle informatie betreffende c.q. gerelateerd aan de Software en het Maatwerk en de werking daarvan geheimhouden en voorts aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze en dergelijke van Red Diamond ICT B.V..
14.3 Red Diamond ICT B.V. behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever te gebruiken voor reclame- en referentie- doeleinden.

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring
15.1 Red Diamond ICT B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit artikel 7 en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.
15.2 De totale aansprakelijkheid van Red Diamond ICT B.V. voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Red Diamond ICT B.V. is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en kosten) dat Red Diamond ICT B.V. voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW en kosten) over de laatste zes maanden.
15.3 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hierboven bedoeld dienen binnen de garantietermijn genoemd in artikel 7 schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
15.4 Aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst is te allen tijde uitgesloten.
15.5 De opdrachtgever zal Red Diamond ICT B.V. en haar medewerkers te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Red Diamond ICT B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, geleverde Software of vervaardigd Maatwerk, tenzij de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van Red Diamond ICT B.V.

16. Diversen
16.1 In het geval opdrachtgever haar in de Overeenkomst omschreven (medewerkings- of betalings)verplichtingen of anderszins door Red Diamond ICT B.V. verlangde medewerking niet of onvoldoende nakomt is Red Diamond ICT B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever wel voldoende aan haar verplichtingen voldoet.
16.2 opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing en beveiliging in zijn organisatie van hetgeen door Red Diamond ICT B.V. wordt geleverd of ter beschikking gesteld. Red Diamond ICT B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een correcte toepassing van door Red Diamond ICT B.V. geleverde zaken, Software, Maatwerk of verrichtte diensten.

17. Toepasselijk recht
17.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.